Pondělí, 05 Čer 2023

Parkování

Anketa

Proč parkuje na chodníku?
 
Připomínky OPSJM k MPP

Spolek Občané postižení Severojižní magistrálou využil možnosti podat připomínky k návrhu Metropolitního plánu. Připomínky jsou obecné i konkrétní k jednotlivým lokalitám - Sídliště Michelská a Zelená liška, Kačerov, Brumlovka, Jižní spojka a Severojižní magistrála. Požadujeme mimo jiné lepší ochranu veřejné vybavenosti a zeleně, u magistrály a Jižní spojky požadujeme zachování izolační zeleně a pro magistrálu požadujeme promítnout do metropolitního plánu jednoznačný požadavek na transformaci Severojižní magistrály na městskou třídu.

Celý dokument s připomínkami OPSJM k MPP najdete ZDE. (pdf)

Celý článek...
 
16.9.2017 od 13h do cca 20h

Zažít město jinak 2017
Zažít město jinak 2017

 
Zažít město jinak

Zažít město jinak 2017

 
Zveřejnění a veřejné projednání posudku EIA na stavbu hotelu ve Vyskočilově ulici (BB Centrum)

Vážení sousedé,

na stránkách portálu agentury Cenia byl zveřejněn posudek na novou stavbu BB Centra - třináctipatrový kongresový hotel ve Vyskočilově ulici. Zpracovatel posudku vyhodnotil negativní připomínky občanů a stanoviska příslušných orgánů včetně MČ Praha 4 tak, že k záměru vydal souhlasné stanovisko a stanovil podmínky pro další správní řízení (územní a stavební řízení vedené místním stavebním úřadem). Do posudku a ostatní dokumentace můžete nahlédnout na http://portal.cenia.cz/... nebo do 17.6.2016 na odboru ochrany prostředí na MHMP a na Úřadu MČ Praha 4 (viz příloha).

Veřejné projednání posudku proběhne dne 16.6.2016 od 15:30 hodin ve Společenském centru na Brumlovce.
Připomínky je možné zaslat do 17.6.2016 včetně
...

Celý článek...
 
SOUSED-DEVELOPER O ZAHUŠŤOVÁNÍ PRAHY A BB CENTRA

Záměr třináctipatrového kongresového hotelu developerské společnosti Passerinvest Group ve Vyskočilově ulici na Brumlovce je v současnosti posuzován podle zákona o vlivu na životní prostředí ve fázi dokumentace. Ani v upravené podobě, se záměr stavby hotelu nesetkal s velkým pochopením svého okolí a dalších účastníků řízení. Nepřekvapilo mne, že server idnes.cz zveřejnil hned dva public relations články, resp. článek a rozhovor s panem Radimem Passerem.

Celý článek...
 
Magistrát zrušil územní rozhodnutí na umístění Administrativního centra Budějovická

Odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy svým rozhodnutím ze dne 1.2.2016 zrušil souhlas stavebního úřadu Praha 4 s umístěním stavby osmnáctipodlažní kancelářské budovy Administrativního centra Budějovická investora OPAL REAL spol. s r.o. (skupina KARIMPOL) na rohu ulic Vyskočilova/Budějovická. Po ročním čekání dal odvolací orgán za pravdu nejen těm, kteří podali odvolání, tj. MČ Praha 4, IPRu a řadě občanských sdružení, ale především 1850 občanů, kteří podepsali petici proti megalomanské stavbě na miniaturním pozemku.

Po několika zamítavých rozhodnutích k podobným předimenzovaným stavbám na Praze 4 (na Pankráci např. Administrativní dům Beryl, Malá ledová věž) vystavili úředníci magistrátu místnímu stavebnímu úřadu další nelichotivé vysvědčení.

Celý článek...
 
Fotografie č.10 - 1974

1972

Vůz tramvajové linky č. 18

cca rok 1972-74.

Vůz tramvajové linky č. 18 na tramvajové smyčce na Budějovickém náměstí. Linka č. 18 jezdila na Budějovické náměstí v letech 1972 – 1974. Fotka tedy vznikla někdy v této době. Trať na Budějovickou byla zrušena k 10. květnu 1974, den po zahájení provozu na lince C pražského metra. Doprava svedena pod zem a na městotvornou funkci tramvaje se na čas zapomnělo. Na plochu bývalé tramvajové smyčky pak alespoň každý rok přijížděly kolotoče.

 

Máte doma staré fotografie našeho okolí? Nebo vzpomínky? Napište nám prosím, případně zveřejníme s Vaším souhlasem.

Celý článek...
 
MČ Praha 4 nesouhlasí se zvýšením rychlosti na magistrále

MČ Praha 4

 

Rada městské části Praha 4 na svém zasedání dne 13.1.2016 vyjádřila nesouhlas se zvýšením rychlosti na Severojižní magistrále v úseku Vyskočilova - Jižní spojka a pověřila starostu Prahy 4 k jednání s Magistrátem hl. m. Prahy

 

Dokumenty v pdf uvnitř článku.

Celý článek...
 
Krok zpět: u našich domů magistrála opět rychlostní komunikací

Vážení členové a příznivci spolku Občané postižení Severojižní magistrálou, milí sousedé,

možná jste si už sami všimli, že automobilová doprava na magistrále vydává větší hluk než obvykle. Je tomu tak proto, že odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy na sklonku roku 2015 na pokyn radního pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) rozhodl, že protihlukové omezení spočívající ve snížení rychlosti na 50 km/hod z původních 70 km/hod již není třeba. Technická správa komunikací proto na úseku magistrály mezi sjezdem na Jižní spojku a Pankrácí upravila značení tak, že je možné v tomto úseku jezdit rychlostí 80 km/hod, tj. ještě vyšší rychlostí než do konce roku 2009.

Celý článek...
 
Tam na konečné - ČS film 1957

Tam na konečné - 1957

Československo, 1957
Režie: Ján Kadár, Elmar Klos
Scénář: Ludvík Aškenazy

Slavný československý film natočený v okolí nejznámějšího domu v oblasti Budějovického náměstí.

V článku jsou fotografie z tohoto filmu zachycující tehdejší reálie.

Zajímavost z ČSFD:
Snímek se odehrává na dnes již zaniklé jednokolejné tramvajové smyčce před dosud stojícím domem na Budějovickém náměstí. Tenkrát zde opravdu končila d-3, ale scenárista a režisér v závěru krásného filmu předběhli dobu o čtyři roky a d-3 prodloužili až na Kačerov. Až do 13. ledna 1952 končila d-3 za Pankráckou vozovnou v dnešní ulici Na Veselí.

Celý článek...
 
BB Centrum v Tučňáku

V dubnovém čísle měsíčníku Prahy 4 Tučňák byly věnovány dvě strany kauze výstavby hotelu a administrativní budovy ve Vyskočilově ulici. Můžete si zde přečíst mimo jiné stanovisko MČ Praha 4 a odpověď radní Alžběty Rejchrtové na otevřený dopis developera Radima Passera.

Časopis Tučňák najdete na webu MČ Praha 4 zde: www.praha4.cz/Casopis-Tucnak...

 
Nesouhlasíme s rozšiřováním BB Centra o hotel a další administrativní budovy

Na konci roku 2014 proběhla médii zpráva, že developerská společnost PASSERINVEST GROUP Radima Passera začne v roce 2016 ve Vyskočilově ulici stavět 14patrový hotel a 13patrovou administrativní budovu.

Spolek Občané postižení Severojižní magistrálou byl jedním z mnoha subjektů, spolků, SVJ i jednotlivých fyzických osob, které k záměru oznámenému v procesu EIA přes hektický vánoční čas poslaly svá vyjádření do procesu posuzování vlivu na životní prostředí. Všechna vyjádření byla negativní. Vyjádření našeho spolku si můžete přečíst zde (pdf). Popis záměru najdete a další vývoj v procesu posuzování vlivu na životní prostředí můžete sledovat na stránkách agentury Cenia zde: portal.cenia.cz/eiasea/...

Celý článek...
 
Aktuální změny ve spolku

Vážení sousedé, členové i příznivci spolku Občané postižení Severojižní magistrálou,

dovolte mi, abych Vás dodatečně informovala o změnách, ke kterým došlo v nedávné době v našem spolku. Dne 5. 3. 2015 se konala členská schůze, kde byly mimo jiné schváleny nové stanovy, a novou předsedkyní byla zvolena paní Markéta Kuncová. I když jsem přesvědčena, že výkon funkce zastupitelky a radní je plně slučitelný s občanskými aktivitami, rozhodla jsem se vzhledem ke svému pracovnímu vytížení rezignovat na funkci předsedkyně. Na základě dlouholeté spolupráce s Markétou Kuncovou vím, že bude pokračovat v mé práci důsledně a odpovědně a obě budeme nadále z různých pozic hájit veřejný zájem. Zůstávám i tak členem spolku.

Těším se na další setkávání s vámi.

Vaše

Alžběta Rejchrtová

 
Jak se žilo na sídlišti před magistrálou?

z historieNa stránkách kauza-magistrala.net začíná nový seriál fotografií našeho okolí z let 1965 – 1972: Praha končila za Kačerovem, kam ulicí Jihlavská jezdí tramvaj. Probíhá stavba panelových domů v ulici Bítovská, za domy záhy začne stavba magistrály a pár minut pěšky od domů budou za pár let stanice první linky pražského metra. Město rychle roste a mění se před očima. Jak se tehdy lidem na novém sídlišti žilo? Lidé byli šťastní, že mají kde bydlet a stěhovali se do sotva dokončených bytů, o plánované magistrále se nevědělo. Stupeň motorizace obyvatelstva byl minimální. V plenkách byla také péče o zeleň mezi domy, lidé ji však postupně vzali za svou a sami sázeli a zalévali stromy a keře. Sídliště kolem ulice Bítovská se stalo místem pro život několika generací.

Celý článek...
 
Petice a odvolání proti Administrativnímu centru Budějovická

Spolek Občané postižení Severojižní magistrálou podal odvolání proti územnímu rozhodnutí na stavbu AC Budějovická. Územní rozhodnutí Odboru stavebního Úřadu městské části Praha 4 (dále jen „stavební úřad“) bylo velmi vstřícné vůči developerovi, nepřipustilo jedinou námitkou kohokoliv z účastníků územního řízení a dokonce ani nereagovalo na negativní stanovisko Institutu plánování a rozvoje HMP (dříve ÚRM) a MČ Praha 4. Stavební úřad nedostál své povinnosti, aby objektivně a věcně správně posoudil, zda záměr výstavby vyhovuje požadavkům ustanovení §90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zda je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky na využívání území, na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel. Text odvolání naleznete níže jako přílohu.

Nesouhlasíte-li se zastavěním pozemku na rohu ulic Vyskočilova a Budějovická naddimenzovaným projektem AC Budějovická, můžete vyjádřit svůj nesouhlas podpisem petice proti výstavbě a za zpětný odkup pozemku Hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 4. Věříme, že s podporou radnice naší městské části a občanů zejména Prahy 4, kteří podepisují a šíří petici, budeme úspěšní. Podepsanou petici lze odevzdávat na recepci Úřadu městské části Praha 4.

Petice proti výstavbě Administrativního centra Budějovická (pdf)

Celý článek...
 

Monstrum

 
TZ: Nájezdové rampy z Vyskočilovy ulice a kácení stromů

V těsné blízkosti školy v Bítovské ulici na Praze 4 má padnout 52 vzrostlých stromů a téměř tisíc metrů čtverečních širokého a hustého keřového porostu. V současné době vede Úřad Městské části Praha 4 řízení o kácení, některé mladší stromy mohou padnout i bez povolení. Mají ustoupit výstavbě nájezdové rampy z ulice Vyskočilovy, která by měla odvést dopravu z Budějovického náměstí a v případě, že bude postaven Podolský most také z Prahy 5, protože by vedle Barrandovského mostu mohlo vzniknout alternativní dopravní propojení ulicí Jeremenkovou, Olbrachtovou a po rampě ven z města. Na magistrálu, která má být podle plánů magistrátu zklidněna, by tak mohly proudit další tisíce aut. Spolek Občané postižení Severojižní magistrálou, který vede Alžběta Rejchrtová, současná zastupitelka Městské části Praha 4 za Stranu zelených organizuje petici proti kácení i proti výstavbě ramp. Za první den během necelých tří hodin se před školou v Bítovské ulici podepsalo 110 lidí.

Celý článek...
 
Administrativní centrum Budějovická alias Green City Tower - další kontroverzní stavba u magistrály

Green City Tower - vizualizaceNa rohu ulic Budějovická a Vyskočilova, na parcele o výměře necelých 980 m2, by mohla vyrůst výšková budova Administrativního centra Budějovická (AC Budějovická) s osmnácti nadzemními a pěti podzemními podlažími. Poté, co v prosinci minulého roku proběhlo veřejné projednání, získal projekt developerské skupiny Karimpol v březnu t.r. od Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) souhlasné stanovisko v rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. proces EIA, stanovisko je k dispozici zde: portal.cenia.cz/eiasea/...). Vypadá to, že se bude opakovat stejný scénář jako na Kačerově, kde stejný investor staví na místě vykácené lipové aleje v ulici Jihlavská obrovitou administrativní budovu. Opět bude stavebníka zastupovat společnost FA Falcon-Fastav, jejíž jednatel Ing. Josef Falge je obchodním partnerem údajného kmotra pro Prahu 4 Ondřeje Palounka. Opět OŽP MHMP souhlasí se záměrem, který je umisťován do nadlimitně zatíženého prostředí s odůvodněním, že přírůstky znečištění a hluku budou jen nepatrné, přestože tento přístup odmítl již několikrát soud a judikatura jasně říká, že nadlimitně zatížené prostředí se nesmí dále zatěžovat ani nepatrně.

Celý článek...
 
Nové stavby v okolí magistrály

Mapa staveb, které rostou a mají vyrůst v okolí magistrály. AKTUALIZOVÁNO

Dopravní intenzity, tj. počet jízd, které denně vyvolají byly zpracovány dopravními odborníky z občanského sdružení Občanská iniciativa Pankráce na základě porovnání studie TSK z ledna 2008, studie AGA Letiště a údajů z dokumentací k EIA.

Mapa staveb u magistrály

 
Občané postižení Severojižní magistrálou připomínkovali návrh Pražských stavebních předpisů (PSP)

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy připravil návrh nového nařízení Rady HMP tzv. Pražských stavebních předpisů (PSP), které má nahradit dosud užívanou vyhlášku č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTPP). Návrh je ke stažení zde: www.uppraha.cz/...

V Praze vznikají zcela jiná pravidla pro výstavbu, než jaká existují ve zbytku republiky. Vše nasvědčuje tomu, že jde o pokus vytvořit vlastní zákonné předpoklady k přijetí nového nového územního plánu (Metropolitního plánu), který nepočítá s regulativy, nebere ohled na hygienické předpisy a umožňuje architektům a developerům stavět prakticky kdekoliv.

Celý článek...