Pondělí, 05 Čer 2023
Administrativní centrum Budějovická alias Green City Tower - další kontroverzní stavba u magistrály Email

Green City Tower - vizualizaceNa rohu ulic Budějovická a Vyskočilova, na parcele o výměře necelých 980 m2, by mohla vyrůst výšková budova Administrativního centra Budějovická (AC Budějovická) s osmnácti nadzemními a pěti podzemními podlažími. Poté, co v prosinci minulého roku proběhlo veřejné projednání, získal projekt developerské skupiny Karimpol v březnu t.r. od Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) souhlasné stanovisko v rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. proces EIA, stanovisko je k dispozici zde: portal.cenia.cz/eiasea/...). Vypadá to, že se bude opakovat stejný scénář jako na Kačerově, kde stejný investor staví na místě vykácené lipové aleje v ulici Jihlavská obrovitou administrativní budovu. Opět bude stavebníka zastupovat společnost FA Falcon-Fastav, jejíž jednatel Ing. Josef Falge je obchodním partnerem údajného kmotra pro Prahu 4 Ondřeje Palounka. Opět OŽP MHMP souhlasí se záměrem, který je umisťován do nadlimitně zatíženého prostředí s odůvodněním, že přírůstky znečištění a hluku budou jen nepatrné, přestože tento přístup odmítl již několikrát soud a judikatura jasně říká, že nadlimitně zatížené prostředí se nesmí dále zatěžovat ani nepatrně.

Markéta Kuncová ze spolku Občané postižení Severojižní magistrálou (OPSJM) k tomu dodává: „Pokud nezávislý zpracovatel posudku dokumentace EIA sám na veřejném projednání opakovaně prohlásí, že posuzuje záměr investora, aniž by zkoumal pravdivost jeho tvrzení nebo že rozsudky Nejvyššího správního soudu nemají obecnou platnost a kdyby se neumisťovaly stavby do nadlimitně zatížených území, tak by se v Praze nic nepostavilo, a to vše bez reakce přítomných úředníků, můžete bohužel předpokládat, že stanovisko odboru životního prostředí bude souhlasné.“

Green City Tower - vizualizaceZajímavé jsou také další okolnosti. Útvar rozvoje hlavního města Prahy, dnešní Institut plánování a rozvoje, který formuluje odborná stanoviska magistrátu ke stavebním záměrům, s projektem zpočátku nesouhlasil, protože je stavba naddimenzovaná a je v kolizi s plány vést ulicí Olbrachtova, Budějovická a Vyskočilova tramvajové tratě. Vadilo mu stejně jako místním občanům, že stavba pohltí veřejný prostor před budovou včetně cyklostezky. Nicméně nakonec své negativní stanovisko změnil. Místní dále namítali, že veškerá vyvolaná doprava bude svedena na úzkou obslužnou komunikaci v ulici Ješetická procházející de facto sídlištěm, které je již nyní zahlceno auty. Investor sice dostal výjimku z počtu parkovacích stání, podle odborných odhadů však lze předpokládat, že do oblasti přibude nejméně dalších šest set jízd auty.

Projekt dostal v první fázi zelenou, magistrátní Odbor životního prostředí nechránil veřejný zájem a postavil se na stranu developera a podobně zklamal i Útvar rozvoje města. Přesto je stále možnost bránit se proti projektu v navazujících správních řízeních, zejména v územním řízení, a případně u soudu. Občané postižení Severojižní magistrálou budou stejně jako v řízení EIA podávat své odborné námitky k dokumentaci, které dají k dispozici i ostatním účastníkům řízení. Chceme také využít rozsudků z případu Administrativního centra Kačerov, které se sice kvůli soudním průtahům již staví, ale Nejvyšší správní soud nyní vyhověl naší stížnosti a zrušil rozsudek Městského soudu, který naši žalobu dříve zamítl a nyní ji bude muset znovu projednat. Informovali jsme také starostu Městské části Praha 4 Pavla Caldra o tom, že stavba Administrativního centra Budějovická je v rozporu se zákonem a občané s ní nesouhlasí. Městská část Praha 4 chtěla pozemek původně využít jako veřejné prostranství pro stavbu galerie, poté však souhlasila s jeho prodejem soukromému developerovi, který je napojen na údajného kmotra Prahy 4 Ondřeje Palounka. Nyní je tedy nutné, aby všichni ti, kteří chtějí stavbě zabránit, vyjádřili písemně starostovi městské části svůj nesouhlas a připomněli mu, že Zastupitelstvo městské části Praha 4 (z iniciativy zastupitelky za SZ Alžběty Rejchrtové) vyzvalo Radu, aby se řídila rozsudky Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu, které stanoví, že do nadlimitně zatíženého území nelze umisťovat další stavby, má-li být v jejich důsledku zhoršeno životní prostředí. (Předmětné usnesení je k dispozici zde: www.praha4.cz/....) Městská část má z pozice účastníka územního řízení možnost s projektem nesouhlasit a také proti němu podat žalobu.

Green City Tower - vizualizaceRadnice Prahy 4 se v poslední době pyšní bojem proti předimenzovaným stavbám, dokonce v jednom případě přistoupila ve vilové čtvrti k vykoupení pozemku, který chtěl jeho vlastník prodat developerovi. Měla by proto nyní dokázat, že jí záleží také na území v okolí magistrály, kde žije mnohem více občanů a navíc do velké míry postižených hlukem a zplodinami z dopravy.

 

Alžběta Rejchrtová
předsedkyně spolku Občané postižení Severojižní magistrálou
zastupitelka za Stranu zelených Městské části Praha 4

 

Daniel Kunc
Občané postižení Severojižní magistrálou
Strana zelených

 

Přílohy:

AC Budějovická dokumentace

AC Budějovická - vyjádření k posudku