Pondělí, 05 Čer 2023
Petice a odvolání proti Administrativnímu centru Budějovická Email

Spolek Občané postižení Severojižní magistrálou podal odvolání proti územnímu rozhodnutí na stavbu AC Budějovická. Územní rozhodnutí Odboru stavebního Úřadu městské části Praha 4 (dále jen „stavební úřad“) bylo velmi vstřícné vůči developerovi, nepřipustilo jedinou námitkou kohokoliv z účastníků územního řízení a dokonce ani nereagovalo na negativní stanovisko Institutu plánování a rozvoje HMP (dříve ÚRM) a MČ Praha 4. Stavební úřad nedostál své povinnosti, aby objektivně a věcně správně posoudil, zda záměr výstavby vyhovuje požadavkům ustanovení §90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zda je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky na využívání území, na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel. Text odvolání naleznete níže jako přílohu.

Nesouhlasíte-li se zastavěním pozemku na rohu ulic Vyskočilova a Budějovická naddimenzovaným projektem AC Budějovická, můžete vyjádřit svůj nesouhlas podpisem petice proti výstavbě a za zpětný odkup pozemku Hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 4. Věříme, že s podporou radnice naší městské části a občanů zejména Prahy 4, kteří podepisují a šíří petici, budeme úspěšní. Podepsanou petici lze odevzdávat na recepci Úřadu městské části Praha 4.

Petice proti výstavbě Administrativního centra Budějovická (pdf)

Přílohy

AC Budějovická odvolání proti ÚR (pdf)