Pondělí, 05 Čer 2023
Krok zpět: u našich domů magistrála opět rychlostní komunikací Email

Vážení členové a příznivci spolku Občané postižení Severojižní magistrálou, milí sousedé,

možná jste si už sami všimli, že automobilová doprava na magistrále vydává větší hluk než obvykle. Je tomu tak proto, že odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy na sklonku roku 2015 na pokyn radního pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) rozhodl, že protihlukové omezení spočívající ve snížení rychlosti na 50 km/hod z původních 70 km/hod již není třeba. Technická správa komunikací proto na úseku magistrály mezi sjezdem na Jižní spojku a Pankrácí upravila značení tak, že je možné v tomto úseku jezdit rychlostí 80 km/hod, tj. ještě vyšší rychlostí než do konce roku 2009.

Snížení rychlosti bylo zavedeno na základě usnesení Rady hl. města Prahy z roku 2009 v souvislosti s přijetím akčního plánu na snižování hluku na území Prahy poté, kdy jsme uspěli se žalobou na rušení hlukem z magistrály, a Městský soud v Praze v roce 2008 uložil hlavnímu městu, aby zajistilo dodržování hlukových limitů ve vnějším prostředí 60 dB (A) ve dne a 50 dB (A) v noci. Toto rozhodnutí bylo později Ústavním soudem zrušeno, nicméně i tak trvá povinnost města dodržovat zvýšené hlukové limity 70 dB ve dne a 60 dB v noci. Rozhodnutí města zavést k 1.1.2010 tzv. „padesátku“ stejně jako položení tichého asfaltu v roce 2012 jsme proto uvítali. Počáteční obavy z kolapsu na magistrále a ze zvýšení nehodovosti se samozřejmě nepotvrdily, propustnost komunikace při nižší rychlosti se ukázala přinejmenším stejná nebo i vyšší. Menší hluk byl rozpoznatelným prostým sluchem, a to především při nižším provozu, kdy auta na volné komunikaci dříve více akcelerovala.

V článku „Řidiči mohou zrychlit na magistrále. Hluk utichl“ vydaném dne 6.1.2016 v pražské mutaci IDnes uvádí TSK důvody, proč už není omezení rychlosti třeba: měření prý ukázala, že hluk je v normě a kromě položení nízkohlučného asfaltu byla vybudována protihluková stěna (mají na mysli kontroverzní mobilní pětimetrovou protihlukovou stěnu vybudovanou v létě 2015 za evropské peníze u ulice Pod Dálnicí, více viz např. http://zpravy.aktualne.cz/domaci/u-magistraly...). V úseku Pankrác – Nuselský most omezení rychlosti dle TSK zůstává, neboť se jedná o obytnou zónu.

Toto rozhodnutí je pro nás nepochopitelné. Požádali jsme o předložení výsledků měření. Podle údajů v médiích proběhlo na magistrále ke konci roku 2012 měření hluku dopravy při 50i a 70i kilometrové rychlosti, provádělo se však po nesmyslně krátký časový okamžik. Byl zjištěn rozdíl „pouze“ jednoho decibelu při vyšší rychlosti, i to je však sluchem bez problémů rozpoznatelný rozdíl, který představuje zvýšení intenzity zvuku o celou čtvrtinu! Ostatně, naměřené hodnoty se v absolutní hodnotě pohybovaly okolo 67 dB, přičemž trvalá expozice hluku 65 – 70 dB či přímo překračování hranice 70 dB, které jsme před lety u magistrály naměřili, má vážné následky na lidské zdraví. Nyní jsme vystaveni dokonce ještě rychleji se pohybující dopravě, jejíž intenzita se díky dalším administrativním stavbám okolo magistrály stále zvyšuje a bude zvyšovat.

Nechápeme, proč město usiluje o výstavbu nájezdové a sjízdné rampy z Vyskočilovy ulice, proč spolufinancovalo drahou a málo účinnou protihlukovou stěnu a koneckonců i drahý tichý asfalt, a přitom se zbytečně vzdává levného protihlukového opatření snížení rychlosti, jehož náklady (podle sdružení Auto Mat zdržení na výše uvedeném úseku v důsledku snížení rychlosti ze 70 na 50 km představuje pouhou polovinu minuty) ponese pouze ten, kdo řídí, nikoliv všichni daňoví poplatníci. V neposlední řadě jsme šokováni argumentem, že „padesátka“ zůstane na magistrále mezi Pankrácí a Nuselským mostem proto, že se jedná o obytnou zónu. V okolí magistrály v úseku Jižní spojka – Pankrác žijí tisíce lidí, dokonce jsou podle platného územního plánu např. části ulic Jihlavská a Bítovská definovány jako čistě obytné plochy, na rozdíl od všeobecně obytných ploch u Nuselského mostu.

 

Otázku zvýšení rychlosti na magistrále dále sledujeme a zvažujeme další kroky a opatření.
S pozdravem
Ing. Markéta Kuncová
předsedkyně spolku Občané postižení Severojižní magistrálou