Sobota, 03 Pro 2022
ZÁPIS ze setkání vedení MČ Praha 4 se zástupci občanských iniciativ na téma protihlukových opatření na Praze 4 ze dne 18.10.2011

1) účastníci setkání:
Městská část Praha 4:

 • Pavel Horálek, starosta
 • Ladislav Kunert, předseda komise pro protihluková opatřeníTSK Praha
 • Ladislav Pivec, náměstek ředitele
 • ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o. - Josef Martinovský
  DIPRO, spol. s r.o. - p. Trešl
  BOMART s.r.o. - Tomáš Zeman
  Občanské sdružení Náš Braník - David Borecký
  Občané postižení Severojižní magistrálou – Daniel Kunc
  Branické Mezivrší - Miloslav Hofman

  2) Úvodní slovo jednotlivých účastníků:

  MČ Praha 4 - p. Horá1ek

 • úvodní slovo
 • informace o aktivním přístupu MČ Praha 4 – již v 2010 zřízení komise pro protihluková opatření (předseda p. Ladislav Kunert)
 • informace o výzvě ředitele odboru městské investora – ing. Zlatohlávka ke specifikaci potřeb městských částí s ohledem na investice v oblasti infrastruktury – naše odpověď – prioritou MČ P4 je vybudování protihlukových opatření v lokalitách 5. května, Jižní spojka, Spořilovská, Na Strži, Barrandovský most
 • na Zastupitelstvu hl. m. Prahy aktivní vystupování v boji za finance pro realizaci protihlukových opatření na Praze 4
 • informace o hustotě provozu v noci po Jižní spojce – obousměrně 200 – 670 nákladních vozidel v měřeném týdnu za noc
 • humanizace magistrály: 1) příprava společného memoranda se starostou Prahy 2, p. Paluskou, o tom, jak by měla vypadat magistrála; na toto téma bude zorganizována schůzka, 2) snaha zvýšit % zeleně
 • rampa – starosta podporuje rampu na 5. května, ale dále od školy + realizovaná protihluková opatření; aktuálně není v těchto místech možný nájezd na D1 ve směru na Brno a realizace této rampy povede ke zklidnění dopravy v této lokalitě
 • rampa podél ul. Jihlavská – starosta nepodporuje
 • vybudování polykarbonového tunelu, ochranu obou stran mezi ul. Vyskočilova a Michelská – žádost na provedení studie (TSK)
 • dotaz na p. Pivce, jakou dopravní zátěž komunikace Vyskočilova ještě unese?
 • Občanské sdružení Náš Braník - p. Borecký

 • realizace protihlukových opatření podle Akčního plánu snižování hluku v aglomeraci Praha z r. 2008 č. 205 a 206
 • transparentní měření hluku na konkrétních neměnných bodech v problematických lokalitách
 • nízkoemisní zóny – návrh: do dokončení Silničního okruhu kolem Prahy zařadit Jižní spojku, Spořilovskou do této zóny; MČ vznést požadavek na zpracování analýzy této varianty na MHMP
 • Běchovická část SOKP není v územním plánu; požadavek na zpracování nových možných variant SOKP místo Běchovic
 • požadavek na MČ, aby podala žádost na TSK na stanovení výtěžnosti území (kolik komunikace unesenou) v oblasti Braníka a ulice 5. května; oblast Braníka je nutno řešit komplexně
 • požadavek na TSK o vysvětlení výpočtů v EIA Braníku, které předpokládají zklidnění dopravy; žádost o informaci, které stavby byly v tomto výpočtu zohledněny TSK Praha - p. Pivec
 • hluk je měřen a zveřejňován na konkrétních neměnných místech, výsledky jsou zveřejňovány na webu TSK; měřicí body jsou stejné před i po 9/2010
 • stavba SOKP není definitivně zablokována. Není reálné začít plánovat novou trasu. Apel na přítomné: vyvíjejte maximální tlak na dokončení SOKP, úseku č. 511
 • nová vyhláška k nízkoemisním zónám, změny budou projednávány na MHMP
 • k otázce vybudování polykarbonového tunelu - ochrany obou stran mezi ul. Vyskočilova a Michelská
 • studie tohoto tunelu neexistuje, zřejmě je to pouze ve fázi ideové; v zásadě souhlas, je to jen otázka financí
 • studie je možné zadat; MČ musí vznést podnět na MHMP na posouzení tunelu funkčnost vs. náklady, MHMP musí vyčlenit na studii finance
 • podpora výstavby rampy na ul. 5.května – doprava je závislá na využití území, ne na výstavbě nové komunikace
 • narovnání termínu – Městský okruh – kolem centra a Pražský okruh – kolem Prahy
 • Vyskočilova – 4 pruhy – max. zátěž bez křižovatek 80 tis. aut, křižovatky sníží kapacitu o 50 %, tj. maximální zátěž je 40 tis. automobilů
 • Územní plán stanoví podmínky využití území, bude projednáván Zastupitelstvem hl. m. Prahy
 • každý developer musí doložit doklad o spočítání dopravních zátěží nové stavby do současné dopravy + výhled zahrnující i všechny nové aktivity v dané lokalitě. Pokud nejsou známé jiné plánované aktivity, dokládá se průměr z územního plánu
 • protihlukový koberec položený na ulici 5.května (gumoasfalt) funguje, jedná se však o novou francouzskou technologii, se kterou nejsou zkušenosti, testujeme ho. Proto s jeho dalším využitím čekáme po zimním období. Aktuálně je použit na ul. 5. května a na Michelské. MČ Praha 4 je jediná městská část, kde je tento povrch použit.
 • Občané postižení Severojižní magistrálou – p. Kunc

 • řešíme hluk, který je následkem dopravy, ale přitom se plánují další stavby, které budou dopravu ještě víc navyšovat, v současné době se v lokalitě Budějovické a Pankráce připravuje deset velkých staveb, které vyvolají přes 20 tis. jízd automobilů denně (např. vydáno územní rozhodnutí pro Administrativní Centrum Kačerov, dále se připravují Bauhaus, Delta I a II atd.)
 • občanské sdružení nesouhlasí s výstavbou nájezdových ramp z ulice Vyskočilova na ulici 5. května, které umožní nájezd cca. 13 tis. automobilů denně, dopravní stavby tohoto typu nepatří do centra města, umožněním průjezdu vyvolávají dopravu,
 • jediná cesta ke zklidnění magistrály je omezování průjezdnosti magistrály a p. Kunc žádá podporu snahám MČ Praha 2; jedná se zde o dopravu do centra, nikoliv o dopravu tranzitní
 • humanizace magistrály - požadavek na MČ P4 o poskytnutí informace, co MČ chce magistrálou dále dělat,
 • doprava se svádí do míst, kde jsou již dnes limity překračovány, koncepce svádění dopravy na páteřní komunikaci není správná, v okolí magistrály rovněž obytná čtvrť, funguje efekt rozmělnění dopravy,
 • protihluková bariéra na ulici 5. května neúčinná, nechrání výškové budovy, návrh: vybudování polykarbonátového tunelu, který umožní ochranu obou stran ulice 5. května mezi ul. Vyskočilova a Michelská (odhad 200 mil. Kč), ve srovnání s tím neúčinná protihluková bariéra 100 mil. Kč.
 • Branické Mezivrší – p. Hofman

 • problém je zahušťování území sídelních oblastí. Doprava plánovaných staveb je posuzována jednotlivě, nikoliv v kontextu všech plánovaných projektů v dané lokalitě
 • BOMART s.r.o. – p. Zeman

 • Spořilovská ul. – chystá se studie na lehké a těžké zastřešení ul. Spořilovské – termín zadání je 10/2011 a termín vypracování je 2-3 měsíce
 • ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o. – p. Martinovský

 • nízkohlučné povrchy mají nižší životnost (cca 10 let), sníží však hluk o 2 – 6 dB (informace na základě dostupných měření hluku u realizací provedených na území hl. m. Prahy); účinnost klesá u kamionů; v případě aplikace na vozovky s vysokým podílem nákladních vozidel je nutné dbát zvýšené pozornosti při výběru dodavatele, aby nedošlo ke snížení životnosti a účinnosti povrchu
 • mezi protihluková opatření s minimální vstupní investicí patří snížení rychlosti z 80 km/h na 50 km/h (u osobních automobilů), nutné je zajištění důsledného dodržování tohoto rychlostního limitu
 • 3) Shrnutí kroků a opatření, na kterých se účastníci jednání shodli:

  a) navrhovaná opatření pro Braník

 • Barrandovský most – žádat vybudování protihlukových stěn podle Akčního plánu snižování hluku v aglomeraci Praha z r. 2008 č. 205 a 206
 • protihlukový povrch – gumoasfalt, vyloučit jízdu kamionů na Jižní spojce
 • iniciovat umístění váhy – přetěžování kamionů
 • iniciovat mýtné
 • b) navrhovaná opatření pro ul. 5. května – pokračování v položení nového koberce (nízkohlučného povrchu)

  c) zavedení nízkoemisních zón (p. Pivec – zavedení ze zákona trvá rok, jen ze zákona je tam 16 výjimek, netýká se kamionů)

  d) zajištění financí – snaha o vinkulaci finančních prostředků z OMI pro Prahu 4 na vybudování požadovaných protihlukových opatření!

  4) Závěr:

 • 24. 11. 2011 je předběžný termín, kdy proběhne projednání rozpočtu na Zastupitelstvu hl. m. Prahy.
 • Další schůzka se uskuteční po odsouhlasení rozpočtu hl.m.Prahy
 •