Sobota, 03 Pro 2022
Věcně shodná připomínka k územnímu plánu

V Praze dne 25. listopadu 2009

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu a pořizování celoměstsky významných změn starého územního plánu hlavního města Prahy


My, níže uvedení a podepsaní občané Prahy, uplatňujeme v souladu s § 23 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, věcně shodné připomínky ke konceptu a návrhu územně plánovací dokumentace. Na základě těchto, níže upřesněných, připomínek zmocňujeme k podání námitky a k našemu dalšímu zastupování při projednání námitky ve smyslu § 23 odst. 3 stavebního zákona zástupce veřejnosti.

Předmětná územně plánovací dokumentace:

-   koncept a případný návrh Územního plánu hl. m. Prahy, o jehož pořízení rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 7/1 ze dne 31. 5. 2007,

-   případný koncept a návrh celoměstsky významných změn II. Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (změna č. Z 2722/ 00 Velké Roztyly), o jejichž pořízení rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č.  19/71 ze dne 18. 9. 2008.

Údaje o uplatněné připomínce
Připomínka se týká území severojižní magistrály v celé její délce, zasahuje i do katastrálního území Chodov, kde se mění na dálnici D1 a většina jejich bodů se týká oblasti vymezené ulicemi Vyskočilova, 5. května  a Michelská v Praze 4, katastrální území Michle viz. přiložené grafické výkresy

Znění připomínky:

Doprava:
a)    Požadujeme, aby územní plán Prahy, a ostatní územně plánovací dokumentace řešila komplexně a s dopravními regulativy celý koridor osy severojižní magistrály, tj, v celé její délce od od ulice v Holešovičkách až po Jižní spojku tak, aby to vedlo ke zklidnění magistrály. Požadujeme zamezení možnosti magistrálu rozšiřovat dalšími nájezdovými a sjízdnými rampami. Znamená to  vyjmout z územního plánu nájezdové rampy na.magistrálu z ulice Vyskočilovy a sjízdnou rampu z magistrály na ulici Michelskou, zrušit přídatný pruh u magistrály v oblasti Pankráce a sjezd do ulice Hvězdova.

Odůvodnění:
Prostor severojižní magistrály a navazujících oblastí je po několik desetiletí jedním z nejproblematičtějších míst Prahy. V příštích pěti letech, přestože bude zprovozněna SZ část MO nedojde k humanizaci a kultivaci této centrální městské osy na území Prahy 4. V posledních desetiletích provoz na magistrále na Praze 4 neustále narůstá vlivem výstavby obchodních a administrativních center na Pankráci a v prostoru a blízkosti Budějovického náměstí a magistrála se buď rozšiřuje jako na Pankráci nebo se plánuje její rozšíření mezi ulicí Vyskočilovou a Michelskou. Další svádění dopravy na tuto komunikaci, v jejíž blízkosti jsou výrazně překročeny limity znečištění a hluku jsou v rozporu se stávající legislativou, což potvrdil jak rozsudek Městského soudu v Praze z 30.1. 2007 týkající se hlukové situace , tak další rozsudek Městského soudu v Praze z 4. 11. 2009 týkající se ochranných bariér k nájezdové rampě z ul. Vyskočilovy a sjízdné rampě na ulici Michelskou.

b)    Nesouhlasíme s částečným zakrytím magistrály v prostoru od ulice Bítovská do části ulice Jihlavská  formou nadzemního tunelu, na němž by měla být další zástavba, požadujeme ochranu proti hluku formou skleněného tubusu v celé délce od ulice Vyskočilovy po ulici Michelskou.
Odůvodnění.
Navrhované řešení  nenaplňuje  rozsudek Městského soudu, neochraňuje   bytovou zástavbu v celé délce  oblasti vymezené ulicí Vyskočilovou a Michelskou a přivádí  do ní další výrazné objemy dopravy, což je v rozporu se stávající legislativou..

c)    Nesouhlasíme, aby z ulice Vyskočilova vedla po hraně školního pozemku v Bítovské ulici tramvajová linka  po navrhovaném tunelu do ulice Hodonínská a k Michelským pekárnám. Vedení tramvajové linky mezi Budějovickým náměstím a Michelskými pekárnami lze řešit vhodnějším způsobem a to vedením linky Vyskočilovou ulicí pod ulicí 5. května až na křižovatku s ulicí Michelská.
Odůvodnění:
Vedení trasy nevhodně přivádí tramvaj mezi obytné domy rušící hlučným provozem kvalitu bydlení v oblasti, kde jsou již v současné době překračovány limity stanovené zákonem.
Trasa obsahuje tři křižovatky s odbočením tramvaje, což v důsledku znamená zmenšení průjezdné kapacity křižovatky pro osobní automobily. Dále dělí naprosto nevhodně centrální parkovou plochu na dvě části, čímž znemožňuje její plnohodnotné využití obyvateli.

2) URBANIZACE ÚZEMÍ

a)    Požadujeme změnit funkční využití plochy mezi ulicemi Pod  dálnicí, Hodonínská a komunikací 5. května označené v konceptu jako SM s regulativem A1 – 3/15,.  na kategorii VV (veřejné vybavení) s regulací  A2 – 5/40 a použít tuto plochu pro výstavbu například  zařízení pro vědu a výzkum či školského zařízení či jiné funkce, jež vyvolá jen malý objem automobilové dopravy. a umožní lepší provětrávání oblasti.
Odůvodnění: .
Vzhledem k nadlimitnímu zatížení by měla být na toto území uvalena stavební uzávěra. Kompaktní výstavbou po obou stranách magistrály se toto území změní v další Legerovu..   Zástavba typu A2 (větší odstupy budov umožňující provětrávání území) s výškou budov srovnatelnou s okolní zástavbou cca 5podlaží a procentem zeleně minimálně stejným jako okolní bytová výstavba – tedy 40%. je pro budoucnost vhodnější

b)    Řešení centrální parkové plochy mezi Vyskočilovou, Hodonínskou a Michelskou ulicí by bylo vhodné rozšířit o stávající nevyužívané zelené plochy u Hodonínské ulice až  ke křižovatce s Michelskou ulicí. Tím by se docílilo napojení bytové zástavby za Michelskou ulicí s tímto prostorem a zároveň by se podpořilo vytvoření cyklistické trasy vedoucí tímto parkem.

c)    Požadujeme, aby se v novém ÚP vrátila území mezi ulicí Jihlavskou a 5. května funkce městské zeleně. Tato plocha byla v říjnu 2009 prodána investorovi za účelem výstavby polyfunkčního objektu. Realizace výstavby by vedla k vykácení téměř stovky vzrostlých stromů a dalšímu výraznému nárůstu dopravy, což je opět v rozporu se zákony. Dále požadujeme, aby byla zelená plocha v ulici Pod dálnici opět přeřazena do kategorie městské zeleně, stejně jako pásy v ul. Bítovská a podél ulice Vyskočilova.
Odůvodnění: 
Odstranění pásů zeleně podél třídy 5. května i ulice Vyskočilova je vzhledem ke kvalitě jak urbanistické, tak i životního prostředí zcela nevhodné. Tyto plochy zeleně přirozeně zachytávají polétavý karcinogenní prach z automobilové dopravy. a zlepšují klima Vytvářejí dále přirozené urbanistické bariéry mezi škodlivými prvky dopravy a obytným územím.

Nesouhlasíme s připomínkou MČ Praha 4 změnit park na rohu ulice Vyskočilova a V zápolí na SM  z výše uvedených důvodů.

d)    Požadujeme, aby území na rohu ulice Michelská a Vyskočilova, kde se nalézají tenisové kurty byla navrácena funkce SP – sport a bylo odděleno od sousedního smíšeného území.
Odůvodnění:
Toto území je ve vlastnictví Tenisového oddílu Michle 1927 a je posledním sportovištěm, které v tomto území zůstalo. Kategorie SM s kompaktní zástavbou, překryvnou značkou rekreační plocha a regulativem K1-8/30 vzhledem k rozsáhlosti území nezaručuje využití této plochy  ke sportovním a rekreačním účelů.

e)    Nesouhlasíme s rozsáhlou výstavbou v oblasti Velkých Roztyl u Krčského lesa tak, jak je navržena v celoměstsky významných změnách (změna č. 2272200). Nesouhlasíme s tím,  aby mizely plochy zeleně u Krčského lesa a nahrazovaly je objemné objekty administrativních či jiných budov. Vzhledem k obrovskému dopravnímu zatížení, které magistrála a D1 představuje pro Prahu 4 i  jiné části Prahy, požadujeme, aby se v této oblasti nestavěly další objekty přitahující dopravu a  aby byl na tuto oblast zpracován regulační plán.


Zmocnění zástupce veřejnosti:

Zmocňuji tímto Mgr. Alžbětu Rejchrtovou, předsedkyni občanského sdružení Občané postižení Severojižní magistrálou,  bytem v Jihlavské ulici č. 523/64, 140 00 Praha 4
k podání  připomínek a námitky, jak je uvedeno výše.


Přijetí zmocnění zástupcem veřejnosti:

Toto  zmocnění přijímám

Mgr. Alžběta Rejchrtová.

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního plánu
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1