Sobota, 03 Pro 2022
Připomínka k návrhu zadání územního plánu hlavního města Prahy

Připomínka občanského sdružení Občané postižení Severojižní magistrálou k návrhu zadání územního plánu hlavního města Prahy (tzv. Metropolitního územního plánu) – podáno dne 18.4.2013

Požadavky na základní koncepci

Ze zadání územního plánu není zřejmé, jaké hlavní cíle si klade, jakým směrem se má město rozvíjet. Jak se bude „zlepšovat dosavadní stav?“ Pokud se město nemá nadále živelně rozrůstat, což je správná myšlenka, v jakých místech se má dále zahušťovat? Podle vyjádření autorů metropolitního plánu zveřejněných v tisku se bude moci stavět prakticky všude. Upozorňujeme na to, že územní plán by měl být v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména zákony o ochraně ovzduší a ochraně veřejného zdraví, které například neumožňují do oblastí nadlimitně zatížených škodlivinami v ovzduší a hlukem, umisťovat stavby, jež by tuto zátěž dále zvýšily. Poukazujeme na to,...

že pokud bude město v těchto oblastech stavět zejména stavby přitahující dopravu, bude se i nadále dostávat do soudních sporů s vlastníky nemovitostí, jimž se kvalita prostředí bude dále zhoršovat a jejich vlastnická práva a práva na zdraví a zdravé životní prostředí budou zkrácena. Požadujeme vymezit, na jakých územích bude realizován „velký rozvojový potenciál“ města. Nestačí pouze prohlašovat, že půjde o území navazující na centrum. V této souvislosti ještě odkazujeme na koncepční dokument Rady MHMP Krajský program na snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace hl. města Prahy, který zakazuje v místech se zhoršenou kvalitou prostředí budovat stavby přitahující dopravu, jako jsou obchodní, administrativní centra a hotely.

Základní charakteristiky lokalit

Nesouhlasíme s výrazným zjednodušením členění města na tzv. lokality, které nahrazují plochy funkčního využití. Zdůrazňujeme, že pro potřeby takto velkého města s mnoha funkcemi je rozdělení na pouhé čtyři lokality nedostatečné a nemá obdobu ani v územních plánech velkých anglosaských měst, na něž se tvůrci plánu odvolávají. Zásadně protestujeme proti tomu, že v územním plánu se kromě historických zahrad a parků nepočítá s městskou a izolační zelení. Právě na zelených plochách probíhaly změny územního plánu a zadání metropolitního plánu vzbuzuje dojem, že nové stavební záměry budou moci již bez změn územního plánu probíhat právě na těchto plochách. Požadujeme, aby byly zelené plochy v územním plánu vymezeny, a charakterizovány jako plochy nezastavitelné. Stejně tak považujeme za nutné vrátit do územního plánu plochy veřejné vybavenosti i smíšená území s regulativy míry využití území, aby nedocházelo ke vzniku monofunkčních ploch. Požadujeme, aby územní plán nadále pracoval s regulativy.

Struktura Metropolitního plánu

Domníváme se, že rozdělení územního plánu na dvě úrovně není v souladu se stavebním zákonem, není jasné, zda se v případě první úrovně jedná o nadřazenou územně plánovací dokumentaci, potom by druhá úroveň odpovídala regulačním plánům. Není jasná časová provázanost obou úrovní, obě úrovně by měly probíhat současně, aby nedocházelo k tomu, že se po celé Praze bude stavět bez regulativů: Metropolitní plán navíc nevymezuje, jakých oblastí by se měla druhá úroveň týkat. Takovou strukturu územního plánu považujeme za nepřijatelnou. Požadujeme, aby se vyjasnily vazby mezi těmito dvěma úrovněmi.

II.A.4 - Nadřazování soukromého vlastnictví nad zájmy ochrany přírody

Podle zadání Metropolitního plánu budou jednotlivé skladebné části ÚSES vymezeny s ohledem na vlastnická práva k dotčeným pozemkům se snahou maximálně ochránit soukromé vlastnictví před neodůvodněnými možnostmi s ním nakládat. To je v přímém rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jenž ukládá vlastníkům povinnost cenná přírodní území v rámci ÚSES chránit. Vytváření ÚSES definuje jako veřejný zájem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Požadujeme tuto formulaci vypustit.

II. A.5.2 - Požadavky na základní koncepci rozvoje hl. m. Prahy

1 h) Střety mezi veřejným zájmem na zachování historického stavebního fondu a rozvojem uvnitř historického jádra

Z této části nevyplývá, jak budou tzv. problémy v historickém jádru řešeny, zda i zde bude mít vlastník historického objektu právo s objektem nakládat tak, aby chránil svůj zájem nebo musel dát přednost zájmu veřejnému. Další vágní a v odborné literatuře neznámé termíny jako morálně dožilá zástavba vyvolávají dojem, že některé objekty v historickém centru bude možné podle nového Metropolitního plánu strhnout a nahradit inovativní moderní zástavbou. Žádáme vyjasnění těchto pojmů a jasné deklarování, jak budou chráněny stavby s kulturně-historickou hodnotou.

2 b) Dále požadujeme jasně formulované podmínky pro rozšíření celoměstského centra již v zadání územního plánu, zároveň s vymezením, kterých oblastí se rozšíření bude týkat a jaký typ zástavby by se v něm měl vyskytovat. Opět zdůrazňujeme, že zahušťování zástavby musí probíhat v souladu se zvláštními právními předpisy.

2 g) Požadujeme jasně formulovat, zda bude územní plán podporovat výstavbu dalších obchodně- společenských center celoměstského a regionálního významu. Jsme toho názoru, že těchto staveb je již v Praze dostatek a že likvidují maloobchodní síť, která tvoří z města žijící organismus. Žádáme, aby do hlavních cílů územního plánu bylo zařazeno vytváření podmínek pro oživení centrální části města, která se stává skanzenem, především podporou rozvoje maloobchodní sítě, zlepšení kvality ovzduší a hlukové situace. Potom se lidé, kteří z města utíkali, budou zase do něj vracet. Nestačí pouze direktivně stanovit hranice zastavitelného území.

Doprava II.A.3.1

Z této kapitoly vůbec nevyplývá, zda bude město dávat přednost veřejné dopravě před dopravou individuální. Naopak se zdá, že bude podporovat rozvoj silniční sítě, což je v přímém rozporu s moderními trendy, které pracují s indukcí dopravy. Nové silnice přitahují novou dopravu. Zcela postrádáme představu, jak bude ve městě a zejména v městské části Praha 4 řešena individuální automobilová doprava, zda dojde k humanizaci magistrály a Jižní spojky, dvou nejzatíženějších dopravních tepen celé Prahy. Bude zavedeno mýtné a v jakých částech města, pouze v historickém centru nebo v širším centru? Požadujeme jasné odpovědi na tyto otázky.

Alžběta Rejchrtová
o.s. Občané postižení SJM